Monday, April 06, 2009

येशील जेव्हा स्वप्नात माझ्या

येशील जेव्हा स्वप्नात माझ्या
दूर दूर जाऊ
संपेल जेथे नभाचा किनारा
गोड गाणी गाऊ


डोळ्यातले, हृदयातले..
श्वासातले, भासातले..
क्षण हे सारे
हसरे तारे
वेचून मोजून ठेवू..

संपेल जेथे नभाचा किनारा
दूर दूर जाऊ


फुलता फुले पवनामुळे
उधळीत गंध चोहिकडे
गंधात न्हाले
गंधीत झाले
मनधुंद बेधुंद होऊ

संपेल जेथे नभाचा किनारा
दूर दूर जाऊ


ही रात चाली हळुवार चाली
निश्चिंत मी हा असा
पाहून तुजला तो चंद्र मजला
निस्तेज वाटे कसा
नयनाताले चांदणे त्यास थोडे
देऊन उजळून जाऊ

येशील जेव्हा स्वप्नात माझ्या
दूर दूर जाऊ....रसप....
०६ एप्रिल २००९

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...