Friday, June 12, 2009

मिशीत सारे दडले आहेमिशीत सारे दडले आहे
मिशी ठेवतो तोच भला रे
साफ करवली मिशी जयाने
पाप त्याच्या मनात आहे

मूर्ख असे जो वेळ घालवी
छंदांमध्ये ऐन उमेदी
तारुण्याचे दिवस खरे ते
कामासाठी केवळ असती
जो न जाणतो ह्या मर्मा रे
नाश तयाचा निश्चित आहे

मिशीत सारे दडले आहे
मिशी ठेवतो तोच भला रे


नाव आपले पूर्ण लिहावे
'उर्फ' सोडूनी पूर्ण वदावे
नाव स्वत:चे अर्धे करितो
काम कोणते पूर्ण करावे?
तुकडे करितो जो नावाचे
चरित्रात त्यां गडबड आहे

मिशीत सारे दडले आहे
मिशी ठेवतो तोच भला रे


कपडे ज्याचे रंगबिरंगी
केस विहरती विमुक्तछंदी
डोळे लपवी चष्म्यामागे
तो नर जाणा पक्का फंदी
केले त्याला निकट जयाने
घात त्याचा तिथेच आहे

मिशीत सारे दडले आहे
मिशी ठेवतो तोच भला रे....रसप....
१२ जून २००९
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...