Sunday, September 27, 2009

शोध - २

शब्द शब्द गुंफलेला हार सांडला जिथे
रत्न रत्न तोलताना मी तिथे, तू कुठे?

सूर सूर ओतलेले गान गायिले जिथे
षड्ज षड्ज लावताना मी तिथे, तू कुठे

खोल खोल बोचणारे घाव लाभले जिथे
सुन्न सुन्न राहिलेला मी तिथे, तू कुठे?

पीळ पीळ सोडताना पाश तोडले जिथे
घाव घाव जाळलेला मी तिथे, तू कुठे?


....रसप....
२७ सप्टेंबर २००९

Friday, September 25, 2009

शोध

थेंब थेंब प्यायलेला अभ्र पांढरा जिथे
अंश अंश पोळलेला मी तिथे, तू कुठे?

उंच उंच खॆळणारा चंद्र वाहतो जिथे
स्वप्न स्वप्न वेचणारा मी तिथे, तू कुठे?

अंग अंग रंगलेली सांज थांबली जिथे
खंड खंड भंगलेला मी तिथे, तू कुठे?

रंग रंग माळलेला बाग हासतो जिथे
गंध गंध शोधणारा मी तिथे, तू कुठे?

दूर दूर धावणारी वाट संपते जिथे
श्वास श्वास मोजताना तू तिथे, मी कुठे?


....रसप....
२५ सप्टेंबर २००९
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...