Saturday, May 28, 2011

मनात त्यांच्या प्रेम दाटले.... (जंगल दूत -३)

इथे लांडगा ऐकत होता
वाघाच्या त्या डरकाळ्यांना
लांडगीणही समजून होती
शिकारीस तो मुकला होता

"मूर्ख लंगडा शेरखान हा
कशास आला जंगलात ह्या?
इथे न चाले त्याची सत्ता
ठाव नसे का त्याचे त्याला?

हाकून देऊ इथून त्यासी"
गुरगुरली ती लांडगीणही
कुशीत अपुल्या पिलावळीला
घेऊन त्यांना चाटत होती..

तोच तयांना चाहूल आली
झाडीमधुनी येई कोणी
रोखून होते श्वास आपले
पाहु लागले दबा धरूनी

खुरडत आले लहानगे ते
खरचटलेले, जखमी होते
उभे राहिले तरी न डरता
गोड निरागस हासत होते

लांडग्यांसही नवल वाटले
किती लाघवी अन् सानुले
पोर माणसाचे ते पाहुन
मनात त्यांच्या प्रेम दाटले........रसप....
२८ मे २०११
(क्रमश:).

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...