Wednesday, June 15, 2011

रिकाम्या घरात.. (पावसाळी नॉस्टॅलजिया)

खिडकीतून बाहेर बघताना
डोळ्यांसमोर पायवाट ओली झाली
अन् अचानक ती ओली सायंकाळ
काळोखी रात्र झाली
पायवाट थबथबली होती
झाडे निथळत होती
अंधाराच्या कुशीत
रात्र सरत होती
छपरावर वाजणारे थेंब
रिकाम्या घरात घुमत होते
त्याच्या एकटेपणाला
पुन्हा पुन्हा चिथवत होते
खिडक्या दारं गच्च लावून पहुडल्यावर
अशीच झोप उडून जाते
आणि सताड उघड्या डोळ्यांमध्ये
आभाळ भरून येते....
....रसप....
१५ जून २०११
टिचकी मारा -  पावसाळी नॉस्टॅलजिया 

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...