Thursday, August 04, 2011

"सुखी पाप" झालो


जरा धुंद झालो, तसे फार नाही
जराशीच प्यालो, तसे फार नाही


जरा वाटले की बघावेत तारे
ढगांना मिळालो, तसे फार नाही


जरा घोट घ्यावा मधू अमृताचा
मनाशी म्हणालो, तसे फार नाही


जरा वेदनेला मिळो झोप थोडी
असा सुन्न झालो, तसे फार नाही


जरा सूर शब्दांत गायील माझ्या
सुरेलाच ल्यालो तसे फार नाही!


जरा भावनांनी मला व्यक्त व्हावे
अनासक्त झालो, तसे फार नाही


जरा पाहिली मी जुनी स्वप्नं माझी
पुन्हा चिंब न्हालो, तसे फार नाही


जरा चाखली मी "ति"ची गोड लाली
जळूनी म्हणालो, तसे फार नाही


जरा बैस माझ्या समोरीच 'जीतू'
"सुखी पाप" झालो, तसे फार नाही....रसप....
३ ऑगस्ट २०११

1 comment:

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...