Thursday, September 15, 2011

उरलो, रिताच उरलो..

उरलो, रिताच उरलो
उगाच झिजलो
झिजून उरलो.. उरलो

इथे कुणाचे नसे कुणाला
कवडीचेही मोल
हसरा चेहरा समोर दिसतो
डाव शिजवती खोल
फसलो, पुराच फसलो
रस्ता चुकलो
चुकून उरलो.. उरलो
रिताच उरलो
उगाच झिजलो
झिजून उरलो.. उरलो

डोक्यावरती फुटके अंबर
पायी डळमळ धरती
दिशाहीनतेला वा~याच्या
सोसाट्याची भरती
विरलो, हवेत विरलो
स्वत:स भुललो
भुलून उरलो.. उरलो
रिताच उरलो
उगाच झिजलो
झिजून उरलो.. उरलो

पाठीवरचे घाव मोजता
त्वेष उरी संचारे
कुणाकुणाला सोडून द्यावे
माफ करावे सारे?
लढलो, मनात लढलो
क्षणात हरलो
हरून उरलो.. उरलो
रिताच उरलो
उगाच झिजलो
झिजून उरलो.. उरलो

....रसप....

१४ ऑक्टोबर २००९

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...