Monday, June 11, 2012

तुझी निराळीच तऱ्हा

'मराठी कविता समूहा'च्या 'लिहा ओळीवरून कविता - भाग क्र. ९४' मध्ये माझा सहभाग -

दुडूदुडू धावण्याची, गोड गोड बोलण्याची
निरागस हसण्याची, उगाचच रुसण्याची
तुझी निराळीच तऱ्हा, खेळवते साऱ्या घरा
तुझ्यातच दिसते रे, बालपण माझे मला

तुझी निराळीच तऱ्हा, तुझी निराळीच तऱ्हा

तुझ्या हाती बोट देता, तुझ्यासोबत चालता
जाशील तू तेथे जाता, तुला उचलून घेता
आनंदाची वाही धारा, मनाला नसावा थारा
तुझ्यातच दिसते रे, बालपण माझे मला

तुझी निराळीच तऱ्हा, तुझी निराळीच तऱ्हा

बोलघेवड्या डोळ्यात मऊ इवल्या हातात
जादूभरल्या बोलात, खळी पडल्या गालात
मला सापडतो जरा, माझ्या मनाचा निवारा
तुझ्यातच दिसते रे, बालपण माझे मला

तुझी निराळीच तऱ्हा, तुझी निराळीच तऱ्हा

गुंतवून माझे मन, हरवून देहभान
इथे दूर मी असून, तुझ्यासोबत राहून
सारी रात दिन सारा, तुझा चेहरा हासरा
तुझ्यातच दिसते रे, बालपण माझे मला

तुझी निराळीच तऱ्हा, तुझी निराळीच तऱ्हा

 ....रसप....
१० जून २०१२

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...